PRZEDSZKOLE 147

Prowadzimy diety dla dzieci z alergią pokarmową oraz wegetarian.
Przedszkole nr 147 w Warszawie.…  


Drodzy rodzice,
 
znajdziecie tu informacje dotyczące Statutu naszego
 
Przedszkola, ramowego rozkładu dnia, bieżący kalendarz
 
imprez i uroczystości Waszych pociec, a także zasady dobrej współpracy z rodzicami.ZASADY  DOBREJ  WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 

1.Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie oddać pod opiekę bezpośrednio nauczycielowi.

Uzasadnienie: Chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo Waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Ważne jest dla nas, abyśmy wiedzieli, że dziecko jest już w przedszkolu.

2. Informacji o osiągnięciach dziecka oraz jego zachowaniu podczas pobytu w przedszkolu udziela wyłącznie nauczyciel.

Uzasadnienie: Zależy nam, by informacja, jaką Państwo otrzymacie, była rzetelna i w pełni odzwierciedlająca obraz dziecka.

3. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi. Rodzice zawsze towarzyszą dzieciom w szatni. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

Uzasadnienie: Ważne jest dla nas , aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu. Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko.

4. Dziecko może być odebrane z przedszkola tylko przez osoby upoważnione przez rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie wypełnionego upoważnienia poświadczonego podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych, chyba, że istnieje orzeczenie sądu o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, bądź akt zgonu.

Uzasadnienie: Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie Państwa dzieci, ale musimy postępować zgodnie z przepisami prawa.

5. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( przewlekła choroba poświadczona przez lekarza wymagająca regularnego przyjmowania leków ) wspólnie ustalamy zasady podawania leku.

Uzasadnienie: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę. Zaświadczenie od lekarza jest dla nas pomocne.

6. Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach dziecka. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci zakaźnie chorych lub z gorączką. Katar to także choroba. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola, powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną. W czasie choroby dziecko przebywa w domu, a po jej zakończeniu rodzice przedstawiają zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe.

Uzasadnienie: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.

7. Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 9.00. O późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy powiadomić nauczycielkę danej grupy do godz. 9.00.

Uzasadnienie: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i realizację Podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego oraz nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia.

8. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godz. 17.30. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu zamknięcia przedszkola, nauczyciel powiadamia o tym telefonicznie rodziców dziecka lub opiekunów prawnych i dyrektora przedszkola. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub prawnych opiekunów, nauczyciel kontaktuje się z innymi, upoważnionymi przez rodziców osobami i i informuje ich o konieczności i odebrania dziecka z przedszkola. Jeżeli podjęte działania nie przyniosą skutku, nauczyciel uruchamia procedurę nie odebrania dziecka z przedszkola.

Uzasadnienie: Chcemy, aby Państwa dzieci nie były zarażone na stres związany z późniejszym odebraniem z przedszkola.

9. Po odebraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego nie pozostajemy z dzieckiem na ternie przedszkolnego placu zabaw.

Uzasadnienie: Naszym zadaniem jest dbać o bezpieczeństwo dzieci i zabawę zgodna z przyjętymi w przedszkolu zasadami.

10. Na zebrania zapraszamy Rodziców bez dzieci.

Uzasadnienie: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze  porozmawiać.
BIEŻĄCE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 
Prosimy codziennie sprawdzać czystość głów dzieci.

Ponadto prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci z oznakami infekcji(kaszel, katar).

Na tablicy Rady Rodziców zostały wywieszone informacje dotyczące wydatków poniesionych ze składek na Radę Rodziców.

 

Wspierane przez Hosting o12.pl