PRZEDSZKOLE 147

Prowadzimy diety dla dzieci z alergią pokarmową oraz wegetarian.
Przedszkole nr 147 w Warszawie.…  

Czegośmy się dobrze nie nauczyli

w najwcześniejszych dziecięcych latach,

 tego równie dobrze nie nauczymy się nigdy”

S. Szuman

  WIZJA

PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM

DOBREJ ZABAWY, NAUKI, ZDOBYWANIA UMIEJĘTNOŚCI,
 
WIEDZY, ODKRYWANIA SWOICH MOŻLIWOŚCI
 
I WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE.

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju  na miarę  jego możliwości.

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość oraz odnaleźć wszystkie talenty.

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób  oraz gotowe szukać nowych,

lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

MISJA 

Przedszkole 147:

    Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.

  Uwzględnia indywidualne żywienie dzieci – w tym diety ze względów zdrowotnych, jak i filozofii życia rodziny –  wegetarianizm.

  Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców. 

  Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja   potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. 

  Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania .

  Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności     twórczego myślenia. 

  Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią   do kreatywnego ich wyrażania.     

  Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

  Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska. 

  Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne  i radzące sobie z problemami.

  Uczy dziecko zdrowo żyć, w zdrowym środowisku.  
 
  Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i   niezależności.

  Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.                                                                                                        
  Oferuje pomoc psychologiczną i logopedyczną. 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl