PRZEDSZKOLE 147

Prowadzimy diety dla dzieci z alergią pokarmową oraz wegetarian.
Przedszkole nr 147 w Warszawie.…  
NASZE PROGRAMY
 
Naszym priorytetem jest uszanowanie odrębności rozwojowej dziecka. Bliska jest nam IDEA PODMIOTOWOŚCI – która wyraża się stymulowaniem indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami. Opiera się na aktywności przedszkolaków, rozwijając mocne strony każdego z nich. Kształtuje w dziecku szeroko pojętą samodzielność, która przejawia się w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw oraz umiejętności radzenia sobie z problemami.
Duży nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ , ze szczególnym uwzględnieniem przeżywania, nazywania i wyrażania przez dziecko uczuć.
Niezmiernie ważne są również treści dotyczące technik twórczych oraz ćwiczeń wspierających budowanie POZYTYWNEGO OBRAZU WŁASNEJ OSOBY.
Sprzyja to kreowaniu jednostki OTWARTEJ NA INNYCH LUDZI I ŚWIAT. Ogromne znaczenie ma stała i systematyczna WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, która jest kluczem do wszystkich sukcesów.
 
NASZA OFERTA:

Sprawowanie Funkcji DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ poprzez:
  
Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dziecka,w tym ustawiczne wyrównywanie niedomagań w sferze emocjonalnej;
Ukazanie mocnych stron dziecka;
Uszanowanie indywidualnego tempa rozwoju dziecka;
Okazywanie zainteresowania problemami dziecka;
Zachęcanie do podejmowania aktywności;
Docenianie i uznawanie działalności dziecka;
Ustawiczna troska o zapewnienie równych szans, warunków osiągania sukcesów, umacniania wiary we własne siły;
Rozbudzenie ciekawości poznawczej;
Rozwijanie samodzielności w samoobsłudze;
Rozwijanie samodzielności ruchowej;
Wyrabianie nawyków higienicznych;
Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie, rozwijanie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych;
Rozwijanie postawy badawczej;
Zdobywanie wiedzy o miejscu zamieszkania, regionie, kraju;
RZETELNE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY, RÓWNIEŻ POD WZGLĘDEM EMOCJONALNYM!!!
Zapewnienie bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu
Zdobywanie wiedzy o zdrowym i bezpiecznym stylu życia
BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE DIET podanych przez rodziców.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Otwarty styl pracy placówki, sprzyjający włączeniu rodziców do prac dydaktyczno – wychowawczych;
Organizowanie imprez integracyjnych, wycieczek i spotkań z udziałem rodziców;
Systematyczne informowanie rodziców o sukcesach i trudnościach dziecka;
Umożliwienie obserwacji dziecka podczas zajęć otwartych i adaptacyjnych;
Indywidualne spotkania nauczyciela z rodzicami, organizacja zebrań podsumowujących pracę w I i II semestrze;
Systematyczne informowanie rodziców o realizowanych tematach kompleksowych w danej grupie wiekowej, wycieczkach i akcjach organizowanych na terenie przedszkola;


 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW   WYKORZYSTYWANYCH PRZY REALIZACJI ZADAŃ

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016 2016

 
PROGRAM REALIZUJĄCY PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 
 

Lp

  

      TYTUŁ

     

       AUTOR

  

    WYDAWNICTWO

Nr dopuszczenia

1.

©

Program edukacji  przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

,, Nasze przedszkole’’

 
Małgorzata Kwaśniewska

 Wiesława Żaba-Żabińska

     

   MAC Edukacja

        

         

Uchwała

Rady Pedagogicznej

nr 2/2015/2016

                                     

 PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE

  

,, Nazywanie świata’’ – odimienna metoda nauki czytania

Irena Majchrzak

        Mac Edukacja

Uchwała

Rady Pedagogicznej

 Nr 3 /2015/2016

 
Wiem, czuję, rozumiem - wychowanie do wartości
Elżbieta Bukowiecka -Górny
Małgorzata Pawlak
Oficyna Lex

Uchwała

Rady Pedagogicznej

 Nr 4/20115/2016

Program

Autorski

,, Wiem, co jem’’

Agnieszka Łaska

 

  Program autorski

        

Uchwała

Rady Pedagogicznej

 Nr 5/2015/2016


Wspierane przez Hosting o12.pl