PRZEDSZKOLE 147

Prowadzimy diety dla dzieci z alergią pokarmową oraz wegetarian.
Przedszkole nr 147 w Warszawie.…  

 
 
STATUT PRZEDSZKOLA NR 147
w Warszawie ul. Zakrzewska 13
Przedszkole działa na podstawie:


- Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 1991 Nr 67 poz.329 ze zmianami z 27 czerwca 2003r Dz. U. Nr 137;
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ze zmianami z 31 stycznia 2002r;
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003r. zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i szkół publicznych; oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2004 r. Nr 66 poz. 606 ) ; Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;
- Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2003r/11/114)
- Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U 2002/51/458) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie podstawy w sprawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157 poz. 1100 );
- Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz. U 2002/23/225/
 
2. Niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Przedszkole Nr 147, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Zakrzewskiej 13.
3. Przedszkole używać będzie nazwy:
Przedszkole Nr 147
ul. Zakrzewska 13
00 - 737 Warszawa
tel. / fax. (22) 841 04 32
e-mail: dyrektor@przedszkole147.waw.pl
e-mail: przedszkole@przedszkole147.waw.pl
www.przedszkole147.waw.pl
4. Organem prowadzącym jest :
Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Mokotów
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32
6. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może być  nadane imię osoby (osób), instytucji lub organizacji.
7. Imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.
8. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.
W pieczęciach i stemplach można w zależności od ich wymiaru używać czytelnych skrótów.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie - podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w szczególności koncentrując się na:
a) wspomaganiu i ukierunkowaniu indywidualnego rozwoju dzieci poprzez pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizacji i wykorzystania własnej inicjatywy dzieci;
b) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;
c) troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie- uwzględnianie indywidualnej diety dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych, zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce;
d) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami ( opiekunami) dzieci, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
e) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, wykorzystywanie różnych metod nauki czytania i pisania oraz rozwijających pojęcia matematyczne ułatwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
f) tworzenie sytuacji do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę;
g) kompensowanie istniejących braków  środowiskowych , tworzenie indywidualnych programów we współpracy z psychologiem, logopedą dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 
h) ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz  życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
i) ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.
1.2. Przedszkole pełni dodatkowe funkcje:
  • prowadzi żywienie dla dzieci z alergiami pokarmowymi (specjalistyczne diety), m.in.:
-          bezglutenowa
-          bezmleczna
-          inne
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
- Poznawanie i rozumienie siebie i świata.
- Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
- Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
- Budowanie systemu wartości.
Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:
a) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku;
b) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
c) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
d) rozwijaniu wrażliwości moralnej i społeczno - emocjonalnej
e) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
f) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i uczuć;
g) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej;
h) zapewnieniu warunków pełnego rozwoju, bezpiecznego postępowania i zachowań  prozdrowotnych i proekologicznych.
i ) wykorzystaniu różnorodnych metod i form pracy, umożliwiających dzieciom odniesienie sukcesu.
3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się  w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
4. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą  programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego
wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie obowiązującej podstawy programowej . Podstawa programowa
ma charakter otwarty, stwarza możliwość konstruowania różnych programów wychowania przedszkolnego. Warunkiem wdrożenia tego programu jest
uzyskanie akceptacji Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.
6. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest rocznym programie pracy przedszkola, miesięcznych, planach pracy poszczególnych oddziałów.
7. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
a) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci;
b) przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są  pod opieką  nauczyciela,
który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć,
c) nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod
względem fizycznym, jak i psychicznym,
stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,
c) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć  nauczycielka powinna skontrolować teren,
sal_, sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
d) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki,
informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
e) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym
czasie opiekę  upoważnionej osoby,
f) obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać
dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta
pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrektora, oraz rodziców o zaistniałym wypadku
lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie,
dziwne zachowanie dziecka),
g) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i
przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
h) wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać  się  przy udziale wymaganej liczby
opiekunów , zgodnie z regulaminem wycieczek
8. Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela:
a) zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje drugi nauczyciel
pracujący w oddziale, który ma pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw.
b) zastępstwa odnotowywane są w zeszycie zastępstw i potwierdzone
własnoręcznym podpisem osoby zastępującej nieobecnego nauczyciela.
c) zastępstwa odnotowywane są  również w dzienniku zajęć przedszkola, zaznaczone kolorem zielonym, z adnotacją ,, z.d.’’,
d) praca dydaktyczno – wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.
9. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i
ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:
a) diagnozowanie środowiska wychowanków;
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
umożliwianie ich zaspokojenia;
c) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;
d) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
e) wspieranie dziecka uzdolnionego;
f) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu
wychowawczo-dydaktycznego i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
g) promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków,
rodziców, nauczycieli;
h) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu do wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
i) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
j) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
10. Zadania, o których mowa w pkt.9 są realizowane we współpracy z :
a. rodzicami;
b. nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola
c. poradniami psychologiczo - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi
d. innymi przedszkolami;
e. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci młodzieży.
11. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
12. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na
wniosek:
a. rodziców
b. nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego
zajęcia specjalistyczne
c. psychologa
d. poradni psychologiczno- pedagogicznej.
13. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
a. zajęć specjalistycznych: logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych oraz innych
zajęć o charakterze terapeutycznym
b. porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców
c. zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.
14. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównującymi, specjalistycznymi oraz
uczęszczanie dziecka na zajęcia terapeutyczne wymaga zgody rodziców.
15. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w
tym zakresie określają  odrębne przepisy.
16. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych:
17. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole.
Zakres czynności psychologa przedszkolnego.
- Przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci i ustalenie na ich podstawie diagnozy
psychologicznej:
a. wytypowanych drogą obserwacji, badań sondażowych itp.
b. skierowanych przez przedszkole
c. zgłoszonych przez rodziców
- Udzielanie pomocy rodzicom poprzez:
a. udzielanie porad wychowawczych i dydaktycznych
b. kierowanie w razie potrzeby do innych specjalistów
c. kierowanie w razie potrzeby do innych placówek specjalistycznych resortu
oświaty i zdrowia
d. prowadzenie okresowych rozmów terapeutycznych.
- Udzielanie pomocy nauczycielkom poprzez:
a. informowanie o wynikach przeprowadzonych badań i podjętych formach pomocy,
za zgodą rodziców,
b. w uzasadnionych przypadkach i za zgodą rodziców przekazywanie pisemnych
diagnoz psychologicznych oraz wskazówek odnośnie pracy i postępowania z
dzieckiem
c. konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie  wskazówek  wychowawczych
d. udział w problemowych radach pedagogicznych na życzenie przedszkola
- W ramach postępowania postiagnostycznego w stosunku do podopiecznych dzieci
kwalifikowanie na zajęcia terapeutyczne i inne formy pomocy.
- Prowadzenie zajęć terapeutycznych ( indywidualnych i grupowych) z dziećmi
zgodnie z posiadanym przygotowaniem
- Przygotowanie dokumentacji psychologicznej  ( w tym badań psychologicznych i
opinii od wychowawcy) dzieci zgłoszonych do Komisji Orzekającej o potrzebie
nauczania indywidualnego lub kształcenia specjalnego.
- Referowanie spraw dzieci rozpatrywanych na wyżej wymienionych komisjach i
przygotowanie orzeczeń dla rodziców.
- Opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości
podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku z w/w instytucji.
- Badanie i opiniowanie dojrzałości szkolnej.
- Współorganizowanie i udział w pedagogizacji:
a. rodziców
b. nauczycieli poprzez prelekcje, wykłady.
- Prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
a. dziennika pracy
b. indywidualnych teczek badanych dzieci wg obowiązujących ustaleń.
Zakres czynności logopedy przedszkolnego.
- Przegląd dzieci z grupy zerowej i pięcioletniej pod katem poprawności wymowy.
Wytypowanie dzieci do grupy indywidualnej.
- Diagnoza dzieci z grup młodszych pod katem wady wymowy –  w miarę potrzeb ( np.
prośba nauczycielki, rodzica.)
- Prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi .
- Stały kontakt z rodzicami dzieci wymagających intensywnych ćwiczeń- instruktaż do
pracy w domu.
- Instruktaż dla nauczycielek , dotyczący prostych ( podstawowych) ćwiczeń
logopedycznych , usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i
fonacyjny.
- Instruktaż do pracy w domu dla rodziców dzieci 4-5 letnich na prośbę rodzica.
- Prowadzenie (np. raz w miesiącu) profilaktycznych ćwiczeń logopedycznych we
wszystkich grupach przedszkolnych.
- Stały kontakt z psychologiem przedszkolnym.
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną:
- kierowanie do Poradni czy innej Placówki Specjalistycznej dzieci z wielorakimi zaburzeniami lub bardzo poważnymi wadami mowy.
- Organizowanie i opieka nad gabinetem logopedycznym.
- Organizowanie i prowadzenie pogadanek, rad szkoleniowych, warsztatów dla nauczycieli, rodziców dotyczących rozwoju mowy.
- Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji / dziennik, karty indywidualne dzieci /.
- Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych ( na polecenie Dyrektora) oraz
szkoleniach doskonalących własny warsztat pracy.
- Wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora placówki.
18. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, na życzenie
rodziców / co najmniej 7 dzieci / przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii
katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę
nauczyciela – wychowawcy grupowego.
19. Na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe
zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia dodatkowe akceptuje Rada
Rodziców – podejmując uchwałę w sprawie zajęć dodatkowych – są to zajęcia dodatkowo płatne.
20. Dzieci powinny by_ przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców,
prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą
pełne bezpieczeństwo. W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola wyraża
zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego
przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka.
21. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola o godzinie 17.30:
a. nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców, prawnych opiekunów dziecka
b. pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania;
c. osobie nietrzeźwej dziecko z przedszkola nie zostanie wydane.
d. powiadamia dyrektora, jeśli nie może skontaktować się z rodzicami opiekunem prawnym dziecka o zaistniałej sytuacji.

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 3
1. Organami przedszkola są:
- Dyrektor przedszkola
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które
nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym regulaminem.
3. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
4. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na
zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
5. Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
6. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a
także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez przedszkole poza obiektem do niego należącym oraz reprezentuje placówkę
na zewnątrz.
Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych.
Decyduje o:
6.1 powołaniu Społecznej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli zaistnieje taka konieczność
6.2 przyjęciu dziecka do przedszkola,
6.3 skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu
o uchwałę Rady Pedagogicznej,
6.4 uznaniu kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych nauczyciela tzn. ustala
czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem
lub rodzajem prowadzonych zajęć,
6.5 nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.
Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo- dydaktycznym i
opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom ;
6.6 w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców, rodzicami;
6.7 realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
6.8 przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej;
6.9 wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną, niezgodnych z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i Kuratorium Oświaty;
6.10 udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej
placówki Radzie Rodziców;
6.11 zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego;
6.12 przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji kuratorowi oświaty, organowi prowadzącemu placówkę;
6.13 ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;
6.14 zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy;
6.15 zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;
6.16 ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu;
6.17 inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
6.18 gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;
6.19 ocenia pracę nauczycieli;
6.20 opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia przez KO niedostatecznych efektów;
6.21 nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
6.22 przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
6.23 realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach
kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących  przedszkole;
6.24 wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje i stowarzyszenia;
6.25 współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych;
6.26 współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań
wymagających takiego współdziałania;
6.27 odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.
Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w
przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w
szczególności decyduje w sprawach:
6.28 zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
6.29 przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom przedszkola;
6.30 występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników przedszkola;
6.31 zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
6.32 zapewnia wykonanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony
cywilnej i powszechnej samoobrony ;
6.33 organizuje prace w przedszkolu, opracowuje regulamin pracy związane z Kodeksem Pracy
i Kartą Nauczyciela;
6.34 opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola;
6.35 tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
6.36 dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6.37 opracowuje projekt planu finansowego przedszkola, przedstawia projekt do
zaopiniowania radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;
6.38 tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy środków specjalnych;
6.39 właściwie gospodaruje mieniem przedszkola;
6.40 sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;
6.41 załatwia sprawy osobowe pracowników;
6.42 organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola;
6.43 organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu oraz prace konserwacyjno-remontowe;
6.44 zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu
zawodowym;
6.45 określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;
6.46 zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący,
jeżeli temperatura w pomieszczeniach zajęć dzieci jest niższa niż 18ºC;
6.47 współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w
placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
6.48 czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów przedszkola
poprzez umożliwienie systematycznych spotkań przedstawicieli tych organów,
podanie do wiadomości stosownych uchwał oraz umożliwienie stałych kontaktów organów placówki nie naruszających ich autonomii;
6.49 wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
7. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji
statutowych dotyczących kształcenia, wychowania opieki.
7.1 w skład Rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w
przedszkolu;
7.2 przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
7.3 przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z regulaminem rady;
7.4 Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
do kompetencji stanowiących rady należy w szczególności:
7.5 przygotowanie projekt statutu lub jego zmian, uchwala go;
7.6 opracowuje program rozwoju placówki;
7.7 uczestniczy w tworzeniu i zatwierdza roczny plan pracy przedszkola;
7.8 podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
placówce;
7.9 podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora przedszkola do skreślenia dziecka
z listy wychowanków przedszkola;
7.10 ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
7.11 opiniuje przyznanie nagrody przez kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;
7.12 opiniuje organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
7.13 opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;
7.14 opiniuje przedszkolny zestaw programów nauczania;
7.15 opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i
innych wyróżnień;
7.16 wydaje opinię w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
7.17 opiniuje bez konkursowe powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola przez
organ prowadzący;
7.18 opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponad wymiarowych;
7.19 wnioskuje do dyrektora o odwołanie kierownika gospodarczego;
7.20 wnioskuje o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola;
7.21 Rada Pedagogiczna wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej
wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora;
7.22 Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z
harmonogramem, , przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i
po zakończeniu roku szkolnego;
7.23 Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady przedszkola, organu
prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady;
7.24 W zebraniach członków rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady
pedagogicznej;
7.25 Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy liczby jej członków;
7.26 Zebrania Rady są protokołowane w zeszycie Protokołów Rady Pedagogicznej;
7.27 Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał,
wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio
dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
7.28 Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania
ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia
decyzji.
10. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola:
10.1 stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;
rodzice do pracy w Radzie zostają wyłonieni podczas pierwszego zebrania w
nowym roku szkolnym w poszczególnych grupach;
10.2 współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych;
10.3 uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy
przedszkola i zaspokojenia potrzeb dzieci;
10.4 zasady tworzenia Rady Rodziców ustala ogół rodziców na zebraniu;
10.5 ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem
przedszkola;
10.6 posiada pełnomocnictwo rodziców poszczególnych grup wiekowych do
reprezentowania ich spraw i współpracy z dyrektorem przedszkola i Radą
Pedagogiczną;
10.7 opiniuje program wychowawczo-dydaktyczny przedszkola
10.8 opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela
kontraktowego i nauczyciela mianowanego;
10.9 wydaje opinie w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych ;
10.10 może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej przedszkola z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;
10.11 może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela;
10.12 w celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców;
10.13 zebrania Rady Rodziców są protokołowane;
10.14 w posiedzeniach Rady mogą brać udział inne osoby zaproszone z głosem
doradczym;
10.15 jeżeli w przedszkolu nie działa Rada Przedszkola- jej zadania wykonuje Rada
Pedagogiczna – powstanie Rady Przedszkola organizuje dyrektor na wniosek Rady
Rodziców.
11. Zasady współdziałania organów przedszkola, zapewniające w szczególności właściwe
wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa i statucie
przedszkola oraz zapewniające bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami
przedszkola;
12. W przypadku powstania sporu między Radą Pedagogiczna a Radą Rodziców organem
rozstrzygającym jest dyrektor przedszkola;
12.1 od rozstrzygnięcia dyrektora każda ze stron może się odwołać do organu
prowadzącego;
12.2 spór między dyrektorem a Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców rozstrzyga organ
prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym.
Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:
I. Dyrektor a Rada Pedagogiczna:
Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w
toku:
1. Indywidualnych rozmów.
2. Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora
lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 5-dni od złożenia wniosku.
4. Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora
lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w
ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:
- w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny,
- w zakresie spraw finansowo-administracyjnych do organu prowadzącego.
II. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice).
Dyrektor-Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice) powinni dążyć do
polubownego załatwienia sporu w toku:
1 .Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami.
2. Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora.
3. Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami.
4. Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni
od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
5. Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem
organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do
dyrektora przedszkola.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 4
1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 100 miejsc dla dzieci:
a. sale do zajęć dla poszczególnych grup /I, II, III, IV oraz salę rekreacyjno – gimnastyczną.
b. pomieszczenia administracyjno- gospodarcze;
c. kuchnię;
d. oddzielne szatnie dla grupy I i II oraz wspólną dla grupy III i IV.
e. gabinet logopedy psychologa
f. pokój nauczycielski
2. Liczbę personelu pracującego w placówce określa arkusz organizacyjny zatwierdzany
przez organ nadzoru prowadzącego placówkę i organ nadzoru pedagogicznego.
3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, sprzyjającego różnym formom aktywności fizycznej i społeczno – badawczej, z dala od zgiełku ulicy.
4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy
pobyt dzieci w ogrodzie.
5. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie sal i terenu
ogrodu w sprzęt rekreacyjny, terenowy i pomoce .
6. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa
i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,
zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
7. Organizowanie wycieczek, spacerów i innych form rekreacji reguluje regulamin
wycieczek .
§ 5
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w
zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat ( w wyjątkowych sytuacjach do przedszkola można przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku ).
2. Z uwagi na dużą liczbę dzieci w danych rocznikach ,dopuszcza się łączenie dzieci w
grupach 3-4 latki, 4-5 latki ,5-6 latki,
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, w indywidualnych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być większa.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba
dzieci w oddziale może być niższa.
§ 6
1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie
programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów zatwierdzonych przez
dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów;
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz zajęć
prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka
obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
3.1 z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut
3.2 z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut
4. Sposób dokumentowania zajęć określa Dz. U. Nr 23 z 2003r.
5. Na terenie przedszkola mogą być organizowane dodatkowe zajęcia odpłatne. Ich
rodzaj ustala dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców po określeniu potrzeb dzieci
i oczekiwań rodziców.
§ 7
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący i nadzorujący od strony pedagogicznej.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a. czas pracy poszczególnych oddziałów;
b. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
c. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący przedszkole.
d. czas realizacji podstawy programowej w danym roku
§ 8
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono
opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z
uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.
Godziny ranne – schodzenie się dzieci
a. różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez dzieci,
organizowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych
zespołach ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań, wykorzystania literatury, gier dydaktycznych i zabaw stolikowych,
b. spotkania integracyjne
c. ćwiczenia poranne
d. śniadanie
Godziny przedpołudniowe:
a. zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane
przez nauczyciela z rożnymi formami aktywności dzieci, z czasem uwzględniające
propozycje dzieci,
b. spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
c. zajęcia dodatkowe: logopedyczne i terapia psychologiczna,
d. teatrzyki, występy, koncerty
Godziny wczesne popołudniowe:
a. zajęcia o charakterze relaksacyjnym,
b. kontynuowanie, niektórych zadań podjętych w czasie zajęć przedpołudniowych,
c. zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
d. obiad
Godziny popołudniowe – rozchodzenie się dzieci
a. wspólne zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem itp.
b. praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulacyjnych , kompensacyjnych i korekcyjnych,
c. swobodna działalność dzieci, zabawy tematyczne,
d. zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
e. organizacja zajęć dodatkowych
§ 9
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki;
2. Statut przedszkola określa:
2.1 Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10,5 godzin dziennie
od 7.00-17.30.
Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00- 13.00
Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.30.
Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 8.30
2.2 Przedszkole jest nieczynne:
2.3 w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których organizowane są imprezy środowiskowe i integracyjne;
2.4 we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;
2.5 podczas letniej przerwy wakacyjnej z wyjątkiem pełnienia dyżuru, zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego;
2.6 o zamknięciu przedszkola w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem prowadzącym rodzice zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.
3. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i za korzystanie z wyżywienia przez chętnych pracowników:
odpłatność za przedszkole obejmuje:
- czesne
- wyżywienie  dzieci
- deklarowane kwoty na fundusz Rady Rodziców
- opłaty za udział w zajęciach dodatkowych wybranych przez rodziców
- żywienie personelu ( zgodnie z Uchwałą nr XXI7372007 rady m. st. Warszawy z dn. 20 grudnia 2007r. ), opłaty wnoszone indywidualnie przez osoby korzystające z posiłków
4. Czesne ustala Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
4.1 wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola z kierownikiem gospodarczym, zachowując właściwe normy żywieniowe;
4.2 opłaty wnoszone są z góry w dniach wyznaczonych przez kierownika gospodarczego,
4.3 nie wnoszenie opłaty stałej przez rodziców regulują odrębne przepisy;
4.4 czesne wnoszone przez rodziców obowiązuje również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu;
4.5 w przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązania są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność.
ROZDZIAŁ V
RODZICE
§ 10
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
· przestrzeganie niniejszego statutu
· dostarczenie wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w ustalonym terminie,
· respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
· przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola zgodnie z organizacją przedszkola oraz zapewnienie mu bezpiecznego powrotu do domu,
· terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
· informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
· dbania o czysty i schludny wygląd dziecka, zwracania uwagi na wszystkie objawy infekcji , które uniemożliwiają dziecku pobyt w przedszkolu. Informowanie nauczyciela o ewentualnych podejrzeniach choroby,
· zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
· aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola, stałe zainteresowanie dzieckiem,
· rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecka i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
Rodzice maja prawo do :
· być członkami Rady Rodziców,
· zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym roku szkolnym,
· uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
· uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
· wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
· Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa- Radę Rodziców.
1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Rodziców.
2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a. cykl zajęć, spotkań adaptacyjnych,
b. zebrania grupowe,
c. zajęcia otwarte
d. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą,
c. zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci;
e. udział rodziców w wycieczkach i imprezach okolicznościowych, warsztatach plastycznych i o innym charakterze,
f. kąciki informacyjne dla rodziców, informacje z zakresu psychologii, pedagogiki , logopedii wywieszane na tablicy.
ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 11
1. W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.
2. Nauczyciel:
Nauczycielka przedszkola jest odpowiedzialna za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką.
Naczelną zasadą jej pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności  osobistej.
Nauczycielka odpowiada za całokształt pracy w grupie oraz za dzieci powierzone jej opiece.
Obowiązkiem nauczyciela jest:
- organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej w powierzonym oddziale, opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w programie wychowania przedszkolnego;
- systematyczna współpraca z rodzicami, ze środowiskiem, z instytucjami współpracującymi ( pedagog, psycholog, logopeda itp. ) celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
- troska o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;
- ustawiczne samokształcenie;
 - rzetelne prowadzenie aktualnie obowiązującej dokumentacji;
- stosowanie się do zarządzeń i wytycznych organów administracji szkolnej oraz podejmowanie dodatkowych zajęć zleconych przez Dyrektora przedszkola,
- przestrzeganie tajemnicy służbowej,
- przez własną postawę przyczynianie się do stwarzania dobrej atmosfery i współdziałania ze wszystkimi pracownikami przedszkola.
Nauczycielka poza obowiązującym wymiarem pracy z dziećmi ma obowiązek:
_ Brać udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci;
_ Uczestniczyć w tych uroczystościach;
_ Brać udział w naradach roboczych, posiedzeniach rad pedagogicznych, konferencjach metodycznych, szkoleniach mających na celu podnoszenie wiedzy pedagogicznej
_ Organizować zebrania z rodzicami oraz prowadzić rozmowy indywidualne w uzgodnionym wcześniej dniu ( 1 x w miesiącu );
Nauczycielka odpowiada za powierzony jej sprzęt i pomoce. O każdej zaginionej zabawce, zniszczeniu lub uszkodzeniu winna powiadomić dyrektora.
W związku z powyższym odpowiada:
_ Za zabawki i pomoce otrzymane do pracy z dziećmi
_ Za pomoce i książki stanowiące własność przedszkola
_ Za prowadzenie ewidencji zabawek, systematyczne kasowanie zniszczonego sprzętu.
Nauczycielka zobowiązana jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a nie wymienione wyżej, lecz wynikające z działalności przedszkola.
Nauczycielka ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej lub wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.
Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu:
_ Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;
_ Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
_ Włączania ich w działalność przedszkola.
  
§ 12
1.W przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor placówki.
2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
3. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do prezentowania wychowankom przedszkola przykładnej kultury osobistej i taktu oraz dbanie o ich bezpieczeństwo i przestrzegania ustalonych, wspólnie z rodzicami indywidualnych diet żywieniowych.
§13
1.Dyrektor przedszkola może utworzyć stanowisko wicedyrektora, gdy arkusz organizacji przedszkola będzie przewidywał pracę co najmniej dwóch oddziałów dłużej niż 10 godzin dziennie, bądź w innych przypadkach za zgodą organu prowadzącego.
§14
1. Zgodnie z arkuszem organizacyjnym dyrektor może zatrudnić specjalistów wspierających pracę wychowawczo- dydaktyczno – opiekuńczą przedszkola.
§15
1.Zajęcia dodatkowe na terenie przedszkola prowadzone są przez instruktorów, mających odpowiednie przygotowanie psychologiczno – merytoryczne, co potwierdza zgromadzona przez dyrektora dokumentacja.
2. Dyrektor przedszkola czuwa nad prawidłowym przebiegiem tych zajęć.
3. Zakres obowiązków instruktorów zajęć dodatkowych zwraca uwagę przede wszystkim na :
- zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonych zajęć;
- zgłaszanie do dyrektora przedszkola lub nauczyciela wszelkich niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem dziecka;
- przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w Przedszkolu Nr 147;
- wykazanie dbałości o mienie przedszkolne;
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego, instruktor obowiązany jest do punktualności, kultury osobistej i schludnego wyglądu;
- przestrzeganie czasu pracy ustalonego z dyrektorem przedszkola;
- prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych,
- prowadzenie zajęć w oparciu o własny program autorski, z uwzględnieniem działań dydaktyczno – wychowawczych realizowanych przez Przedszkole;
- przygotowanie dzieci do udziału w imprezach o różnym charakterze ( sportowe, teatralne, muzyczne , plastyczne i inne );
- dostosowanie form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej;
- rozwijanie umiejętności i zdolności dzieci;
- prowadzenie zajęć w sposób umożliwiający dzieciom czerpanie radości, nabieranie wiary w własne możliwości.
ROZDZIAŁ VII
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§16
Statut określa prawa i obowiązki dzieci:
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
3. Zgodnie z D.U. Nr 66 poz. 606 z 2004r. do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2.5 roku. 
                           
§17
                                                          
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasady powszechnej dostępności.
2.  Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest w terminie ustalonym przez organ prowadzący przedszkole;
3. W sytuacji gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc w przedszkolu dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o powołanie komisji kwalifikacyjnej;
4. W pierwszej kolejności  przyjmowane są  :
- matek ( ojców ) samotnych,
- obojga pracujących rodziców,
- dzieci 6 letnie,
- dzieci już uczęszczające do przedszkola,
- dzieci z rodzin zastępczych, niepełnych,
- dzieci matek lub ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy,
- preferencje mają też dzieci wymagające żywienia z uwzględnieniem indywidualnych diet ( alergie pokarmowe ).
5. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor przedszkola;
6.  W sytuacji kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu Dyrektor placówki powołuje Komisję kwalifikacyjną;
 6.1. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi :
- Dyrektor przedszkola – przewodniczący Komisji,
- przedstawicieli Rady Pedagogicznej –członkowie Komisji,
7.  W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola , Rodzic ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora przedszkola;
8.  Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania;
9.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie roku szkolnego. 
          
§18
1.Dziecko przebywające w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji
Praw Dziecka, a w szczególności :
a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, psychicznej, słownej;
d. poszanowania jego godności osobistej,
e. poszanowania własności,
f. opieki i ochrony,
g. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h. akceptacji jego osoby,
i. różnorodności doświadczeń,
j. badania i eksperymentowania,
k. komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,
l. spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi.
m. fantazji i własnych pomysłów, zgodnych z normami współżycia społecznego;
n. nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,
o. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania, rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych i radzenia sobie z  nimi;
p. zdrowego żywienia,
q. nauki regulowania własnych potrzeb,
r. wypoczynku kiedy jest zmęczone.
5.1 Dziecko w przedszkolu obowzane jest do:
a) przestrzegania ogólno przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego;
b) stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.
c) system nagród stosowanych wobec wychowanka
- pochwała indywidualna dziecka
- pochwała na forum grupy
- pochwała w obecności rodziców dziecka
- odznaka wzorowego przedszkolaka
- otrzymanie przez dziecko dyplomu
- nagroda rzeczowa
d) system kar stosowanych wobec wychowanka
- upomnienie ustne dziecka przez nauczyciela – rozmowa dziecka z nauczycielem n.t. postępowania dziecka,
- wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego – np. rysunek jako forma przeproszenia,
- wykonanie pracy na rzecz grupy –np. ułożenie zabawek, książek w kącikach zainteresowań,
- odsunięcie dziecka od zabawy – rozmowa dziecka z nauczycielem nt. postępowania, zachowania,
- rozmowa dziecka z dyrektorem,
- rozmowa nauczyciela z rodzicem dziecka w obecności wychowanka.
5.2 Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji gdy:
a) dziecko jest nieobecne w przedszkolu przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia, i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (opiekunów),
b) rodzic zalega z odpłatnością za przedszkole 1 okres płatności, a w przypadku dziecka 6 letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego;
c) braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a dziecko ( jego zachowanie, agresywne, nieadekwatne do istniejącej sytuacji ) zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i sobie,
d) gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego).
5.2.1 Zachowanie procedury postępowania w dokonaniu skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola:
5.2.2 Sporządzenie notatki, protokołu, zeznań świadków .– powinny się tam znaleźć wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały skreślenia dziecka z listy wychowanków. Wychowawca, pedagog są z urzędu rzecznikiem wychowanka.
Wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu dziecka, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące /uwzględnia zachowanie/.
Rada pedagogiczna powinna przedyskutować czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania, czy prowadzone były z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono mu pomocy psychologicznej.
 Na zakończenie posiedzenia Rada podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
Uchwała rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu quorum.
5.2.3 Stanowiący charakter uchwały o skreśleniu z listy wychowanków placówki obliguje dyrektora przedszkola do rozliczenia się przed Radą ze sposobu jej wykonania
5.2.4 Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania
sprawdzającego dyrektor powiadamia rodziców wychowanka na piśmie.
5.2.5 Decyzja o skreśleniu powinna zawierać:
a) numer ( w przedszkolu musi by_ prowadzony rejestr decyzji dyrektora), datę wydania, oznaczenie strony /wychowanka/
b) podstaw_ prawną – art.39, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1997r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z póź. zmianami), właściwy punkt, paragraf czy art. Statutu oraz art. 103 k.p.a)
c) treść decyzji – faktycznie za jaki czyn zostaje wychowanek skreślony , dowody w tej sprawie, prawne powołanie się na Statut przedszkola- dokładna treść zapisu w Statucie,
d) tryb odwoławczy – rodzicowi dziecka przysługuje odwołanie się od decyzji dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
e) Decyzję odbierają i podpisują rodzice. Jeżeli nie ma możliwości sprowadzenia rodziców, pismo wysyła się pocztą  – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru;
f) Rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, łącznie z protokołami zeznań  i protokołem z zebrania Rady Pedagogicznej  w części dotyczącej ich dziecka ( zgodnie z art. 73 § 1 i 2 k.p.a);
g) Jeżeli rodzice dziecka wniosą odwołanie, dyrektor przedszkola ma 7 dni na ustosunkowanie się do sprawy, ponownie ją analizuje. Może przychylić się do odwołania i zmienić swoją decyzję – czyni to również na piśmie w drodze decyzji i sprawa się na tym kończy.
Jednak gdy podtrzymuje swoją decyzję, to po 7 dniach przesyła całą dokumentację do organu odwoławczego, który bada sprawę. Decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna. Można ją jedynie zaskarżyć do NSA, który bada ją pod względem proceduralnym (nie merytorycznym);
h) W trakcie całego postępowania odwoławczego wychowanek ma prawo uczęszczać do przedszkola do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a)
§ 19
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
                               
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 20
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
§ 21
1. Zmiany w statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
  § 22
1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) udostępnienie statutu zainteresowanym przez dyrektora placówki.
§ 23
1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 
§ 25
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 § 26
1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Podpisy członków Rady Pedagogicznej :                              Podpisy członków Rady Rodziców :
Wspierane przez Hosting o12.pl